Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.2 “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir lielā atkārtojamībā veicamu ražošanas uzdevumu, gan vienkāršu, gan arī sarežģītu, izpilde nemainīgā kvalitātē un ilgstoši, ir ļoti nogurdinošs uzdevums, kuru veicot cilvēks nogurst un zaudē gan tempu, gan uzmanību. Vienlaikus cilvēka iesaiste ir pamatota tikai tiktāl, ciktāl nepieciešams atrisināt tuvojošos vai radušos nestandarta situāciju, kam grūti sagatavot paredzošu algoritmu, lai to izpildītu manipulatori.

Identificēt tās dažādu pārtikas rūpniecību ražošanas procesu tehnoloģiskās vietas, kurās ar datorredzi un mašīnmācīšanās iespēju aprīkotu robotmanipulatoru ieviešana dod lielāko ekonomisko efektu un tām izveidot darbspējīgus prototipus. Risinājumus veidot, paredzot cilvēka un robotmanipulatoru optimālus sadarbības modeļus, veicinot darbinieku darba jēgpilnu piepildījumu un deficītā darbaspēka izvietošanu tajos ražošanas posmos, kuros cilvēka līdzdalība un tieša veikšana ir pamatota un neaizvietojama.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2020.gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 546 664, tai skaitā EUR 316 389 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Laika posmā no 01.04.-30.09 pētījumā veikta pārtikas industrijas analīze un identificētā automatizācijai pakļaujamā ķēdes posma – izlietotā iepakojuma šķirošana pārstrādei un atkārtotai izmantošanai padziļināta izpēte, šķirošanas prasību un problemātikas identificēšana.  Izpētīti produkti, materiāli un to īpašības.    Izpētīti paņēmieni un instrumenti, lai noteiktu visiespējamāk piemēroto paņēmienu un instrumentu kopu produktu efektīvai atdalīšanai.  Izstrādāta mašīnmācīšanās plūsmas vispārējā arhitektūra un principi.    Definētas prasības robotmanipulatoru operatīvās vadības signālu apakšsistēmai.    Definētas prasības saistītajiem robotmanipulatoru darbināšanas vides konteksta izgūšanas sensoriem.

Uzsākts darbs pie mašīnmācīšanās plūsmas  izveides, testa datu kopas objektu apzināšanas, ņemot vērā iepakojumu materiālu fizikālās un vizuālās īpašības.

Laika posmā no 01.08- 30.09. pētījumā uzsākta robotizetu risinājumu apstākļiem piemērotu piedziņu un to vadību zināmo risinājumu izpēte un kritika. Sensoru sistēmu optimālas sadarbības nodrošināšanas esošo, zināmo risinājumu izpēte un dažādu materiālu satvērēju esošo zināmo risinājumu izpēte un kritika.

Laika posmā no 01.10.2019 – 31.12.2019 konstatēts, ka  nepieciešams optimizēt pielietojamo sensoru un manipulatoru kombināciju. Manipulatoru sadaļā esam konstatējuši tirgū pieejamo rūpnieciski ražoto robotmanipulatoru raksturīgo koordinātu darbības precizitāti milimetru desmitdaļās, kas ir daudz augstāka nekā daudzos rūpnieciskos pick-and-place  uzdevumos nepieciešama precizitāte.

PERUZA paredz izveidot klientiem ekonomiski pieņemamu iekārtas kombināciju ar pielietojumu visos gadījumos, kad koordinātu precizitāte ir ar lielāku pielaidi.

Laika posmā no 01.01.2020 – 30.03.2020

Veidota piemērotu datorredzes un manipulatoru sistēmu kombinēšana un to veiktspējas pārbaude, optimālu salikumu definēšana. Uzsākta, eksperimentālas dažādiem uzdevumiem piemērotas, konteineršūnas izveide.

Veikta mobilās šķirošanas stacijas prototipa  sensoru testēšana un regulēšana. Tika sagatavoti eksperimenta iepakojuma paraugi un tie klasificēti atbilstoši definētajai klasifikācijas shēmai,  kā arī tika sagatavota testa datu kopa. Uzsākta tīmekļa servisu robotmanipulatoru vadības signālu ģenerēšanai un nodošanai izstrāde.

Ņemot vērā iegūtos pētījumu rezultātus to, kā veidojama optimizēta sensoru un manipulatoru sistēma, ir uzsākta jauna vienkāršota manipulatora izveide, pēc kura izgatavošanas tiks veikta visu mehānisko un mehatronisko sistēmu montāža un testēšana sadarbībā ar galveno vadošo sistēmas datoru un attālinātiem operatoriem.

Laika posmā no 01.04.2020 – 30.06.2020

Abi projekta partneri patlaban realizē 2.aktivitāti “Eksperimentālā izstrāde”.

Iepriekšējā periodā WeAreDots (DOTS) izveidoja mašīnmācīšanās apstrādes plūsma (t.sk. apmācības /validācijas /testa kopu ieguvi, apmācību un pārbaudi, cilvēku un mākslīgo aģentu sniegto koriģējošo signālu iestrādi turpmākā apmācību un novērtēšanas procesā) robotmanipulatora darbināšanas vides konteksta izguvei, izmantojot 1.posmā identificēto sensoru datus un nodrošinot robotmanipulatora operatīvās vadības signālu ģenerēšanu. Diemžēl COVID-19 ierobežojumu dēļ pētījuma dalībniekiem bija liegts ierasties birojā klātienē, tāpēc pārskata periodā nav veikti pētniecības un attīstības darbi.

PERUZA veica mehānisko un mehatronisko sistēmu pilotvarianta montāžu un testēšanu sadarbībā ar galveno vadošo sistēmas datoru un attālinātiem operatoriem. Darbi turpināti, izveidojot karuseļveida pārvietošanas platformu, kas iepakojumus, ko identificējusi WeAreDots atpazīšanas sistēma, nogādātu attiecīgos konteineros.


Contact form