Starpnozaru pētniecības projekts

Share This Post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

PROJEKTA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS SIA “PERUZA” SADARBĪBĀ AR SIA “WEAREDOTS” UZSĀK STARPNOZARU PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2020. gada 1.decembrī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

Projektā paredzēts izveidot kombinētu izejmateriāla, produkta un ražošanas procesa kompleksu kontroles un vadības mehatronisku un IT risinājumu, kas nodrošinās komerciāli vērtīgu zivju produkcijas efektīvu ražošanu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.decembrim. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 327 150, tai skaitā EUR 186 387,50 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Laika posmā no 01.12.2020 – 31.03.2021

Veikta komerciāli vērtīgo zivju apstrādes procesos izmantojamo ražošanas izejvielu galveno parametru izpēte, lai definētu efektīvākās ekspozīcijas paņēmienus datorredzes, spektrālās analīzes  un sensoru pielietošanai.​

Izpētīti un definēti efektīvāko diagnostikas paņēmienu kopumi un tam nepieciešamie tehniskie aprīkojumi, kas spētu reģistrēt visus nepieļaujamos defektus visās filejās un dotu skaidru informāciju, lai organizētu ražošanas procesa koriģēšanu gan tālākajā procesā, gan ietekmējot izejmateriālu piegādātājus.

COVID-19 pandēmijas dēļ netika veikti pētījumi ražošanas uzņēmumos ar reālu izejmateriālu, veiktas intensīvas konsultācijas ar risinājumā potenciāli ieinteresētiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Islandē un Fēru salās​, veikta izejmateriāla attēlu analīze. Apzināti kvantitatīvie un kvalitatīvie zivju apstrādes procesa kvalitātes rādītāji​. Sagatavoti priekšlikumi kvalitātes rādītāju vizualizācijai izstrādājamajā risinājumā. Uzsākta teorētiskā risinājuma projektēšana​.

 

Laika posmā no 01.04.2021 – 30.06.2021

Ievērojot epidemioloģīskās drošības prasības, PERUZA pētnieki veica zivju apstrādes procesa filmēšanu un analīzi ražošanas uzņēmumā, gan tieši ražošanas līnijā, gan speciāli izgatavotā stendā, kur tika pārbaudīti dažādu kameru un sensoru piemērotība kvalitātes vērtēšanai.
Projekta laikā PERUZA pētnieki ir nonākuši pie secinājuma, lai projekta rezultātā izstrādātais risinājums būtu ekonomiski dzīvotspējīgs, ir jāizmanto operatora -eksperta vērtējumu iespējas apvienojumā ar redzamā spektra daļas datorredzes sistēmu, kas spēj pietiekamā detalizācijā vērtēt izejmateriālu, iegūstot statistiski būtisku datu apjomu izejmateriāla piegāžu ķēdes vadībai un arī ražošanas procesu un iekārtu vadībai.

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.