EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS PERUZA UZSĀK PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Share This Post

Projekta ID Nr. Nr.1.2.1.1/18/A/005, 4. kārtas projekta (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016. gada 05. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, pētījuma Nr. 22 “Gulošu pacientu mājas aprūpes gultas nepieciešamās funkcionalitātes izpēte un prototipa izveide”

Pētījumu plānots realizēt līdz 01.03.2022

Laika posmā no 01.01.2021 – 30.04.2021

Mājas aprūpes gultas izveides projekta komanda sastāv no PERUZA pētnieku grupas, Rīgas Stradiņa universitātes pētnieku grupas un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku grupas, kam katrai ir noteikti gan savi uzdevumi, gan starpgrupu darba pienākumi. Pētījuma posmā galvenie darbi ir veikti pieejamās informācijas un materiālu izpētē, kā arī pacientu un aprūpes personāla anketas sagatavošanā un pilottestēšanā.

PERUZA pētnieki ir veikuši tirgū pieejamo medicīnas gultu detalizētu izpēti, lai izprastu tajos realizētos mehāniskos un mehatroniskos risinājumus, to veiksmīgās un mazāk veiksmīgās versijas. Ir veikti patentu meklējumi, lai identificētu potenciāli aizsargātus risinājumus un neradītu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.

RSU pētnieki ir izstrādājuši pacientu un to aprūpes personāla aptaujas anketu, kas sagatavota, lai veiktu ilgstoši gulošo pacientu anamnēzes izpēti un to slimību klīniskās ainas diktētās īpašās prasības gultai un slimnieka ķermeņa stāvoklim un novietojumam. Anketa ir izskatīta un apstiprināta lietošanai Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komisijā. Ir veiktas pirmās pilotaptaujas, kas ļauj precizēt anketās iekļauto jautājumu redakcijas.

Katru nedēļu notiek visu projekta pētnieku grupu sapulces Teams vidē, kurās pētnieku grupas ziņo par paveikto un saskaņo nākamās nedēļas uzdevumus. Anketas sagatavošanā un apspriešanā aktīvi piedalās PERUZA pētnieku grupa un RTU pētnieku grupa, kas palīdz noturēt kursu uz pētījuma galamērķi – augsti funkcionālas mājas aprūpes gultas izveidi.

Raksts publicēts: 05.05.2021

 

Laika posmā no 02.05.2021 – 02.08.2021

RSU pētniecības grupa pilnveidoja gulošo pacientu un mājas aprūpes personāla aptaujas veidlapas, tās papildinot un grozot pēc pilotaptaujās iegūtajiem rezultātiem. Aptaujās un fokusgrupās kopā piedalījās 52 aprūpētāji un 18 pacienti, kuru atbildes tiek liktas pamatā RTU pētnieku grupas izstrādātajos pirmajās mājas aprūpes gultas risinājumu skicēs. PERUZA pētnieki piedalījās gan aptauju procesā, gan dizaina un konstrukcijas izstrādes sesijās, veicot darbu pie mājas aprūpes gultas risinājumā izmantojamo mehatronikas risinājumu izstrādes.

Raksts publicēts: 05.08.2021

 

Laika perioda no 03.08.2021 līdz 02.11.2021

Ik nedēļas notika projekta partneru apspriedes, kurās partneri prezentēja nedēļas laikā paveikto.
Pēc tam, kad RSU ir prezentējusi pacientu un aprūpes personāla aptauju un fokusa grupu rezultātu kopsavilkumus, tika uzsākts iegūtās informācijas analīze, lai iegūtos viedokļus “pārtulkotu” iespējamos tehniskos risinājumos. Līdz ar to ir pilnvērtīgi norit gultas konstrukcijas un dizaina izstāde.
Ir identificētas 4 gultas lietošanas fāzes – transportēšanas fāze, pacienta nomoda fāze, pacienta gulēšanas fāze, pacienta apkopšanas fāze. Katrā fāzē identificēti 15 līdz 20 dažādi tehniski risināmi nodrošināmās funkcionalitātes aspekti.
RSU noteiktie gultas elementu regulēšanas un vadības diapazoni radīja lielus izaicinājumus, kā tos adresēt ar atbilstošiem tehniskiem risinājumiem. Pētniecības grupas dalībnieki ir vienprātīgi, ka ar gultas palīdzību pacientam pēc iespējas ilgāk jāsaglabā sava spēja funkcionēt bez atbalsta personāla vai ar minimālu tā piesaisti. Projekta partneri RTU un PERUZA gatavoja 3D prototipu datormodeļus, lai vizuāli izvērtētu ik jauno risinājumu funkcionalitāti un saderību.
Pētījumu rezultātā ir noformulēta gultas galvenā konstrukcija un noteikti galvenie izgatavošanai nepieciešamie materiāli un komponentes, galvenie gultas izmēri un tās kinemātiskā un mehatroniskā shēma. Tiek veikts attīstības darbs, lai izstrādātu dažādus ap gultu izvietojamus priekšmetus – galdiņus, plauktiņus, apgaismojumu. Kā tālākais nepieciešamais risinājums tiek izstrādāts potenciālais gultas komercializācijas modelis.

Raksts publicēts 09.11.21

 

Laika posmā 03.11.2021 – 02.02.2022

Regulāri notika projekta progresa apspriedes ar PERUZA, RSU un RTU grupu piedalīšanos, kurās jau uz RSU pētījumu pamata veidoti gultas risinājumu varianti. Izstrādātas 3 galveno risinājumu shēmas, viena no tām izvēlēta tālākai izstrādei. Gultas konstrukcijai detāli risināti mehatroniskās sistēmas un mehāniskās sistēmas varianti, izvēlēts gala risinājums, izveidoti gultas matrača cilājamie elementi. Datorvadības sistēmai izstrādāti varianti, no kuriem izvēlēts realizējamais, kam tiek tālāk tiek izstrādātas lietotāja pieredzes (UX) un lietotāja saskarnes (UI)

 

Laika periodā 03.02.2022 – 02.05.2022

PERUZA pētnieki un inženieri, balstoties uz RSU zinātnieku pētījumiem par gulošu pacientu vajadzībām un viņu aprūpes personu vajadzībām, ir uzkonstruējuši mājas aprūpes gultas mehānisko un mehatronisko risinājumu un gultas konstrukciju izgatavojuši. Gultas konstrukcija risina svarīgākās  vajadzības gan no pacientu, gan no aprūpes personu viedokļa.

Gultai ir nodrošināta piedziņa, kas ļauj tai pārvietoties visos virzienos gan paralēli, gan perpendikulāri tās garenasij, gan arī pagriezties visos virzienos. Šī gultas pārvietošanās tiek intuitīvi vadīta ar atsevišķu pulti. Gultas plakne spēj transformēties vairākos virzienos, kā arī vertikāli pārvietoties plašākā amplitūdā nekā tirgū esošie produkti, tādejādi nodrošinot gan ērtu pacienta pārvietošanu, gan tā aprūpi, kopējam ieņemot ergonomiski pareizu stāju bez saliekšanās.

Gultas transformējošā konstrukcija ļauj pacientam nodrošināt veiksmīgu socializāciju un noņemt sajūtu par gulēšanu slimnieka gultā. Tas tiek panākts ar gultas transformāciju par dīvānu, kas ļauj pacientam blakus apsēsties apmeklētājam. Dīvāna pozīcijā matrača segmentētā konstrukcija ļauj tajā ievietot dažādus ķermeņa balstus.

Īpašs risinājums ir dinamisks matrača segmentu risinājums, kas ļauj mainīt matrača radīto spiedienu uz pacienta ķermeņa dažādām zonām, tādejādi samazinot izgulējumu rašanās riskus. Dinamisko matrača segmentu neatkarīgu pacelšanos nodrošina pneimatiska un datorvadīta sistēma

Ir izstrādāta gultas vadības sistēmas arhitektūra; izveidota  gultas industriālā vadības bloka shēma, kas ir daļēji samontēta. Ir izstrādāta gultas vadības lietotāja saskarnes arhitektūra.

 

Laika periodā no 03.05.2022 līdz 02.08.2022 PERUZA pētnieki un inženieri turpināja pilnveidot mājas aprūpes gultas mehatronisko risinājumu un strādāja pie gultas vadības programmēšanas un lietotāja saskarnes izveides. Gultas kopējais risinājums risina svarīgākās  vajadzības gan no pacientu, gan no aprūpes personu viedokļa. Izstrādātais gultas vadības risinājums apvieno rūpnieciskā kontroliera veiktspēju ar lietotājam draudzīgas saskarnes – datorplanšetes funkcionalitātes, lai vadītu gultas spēju pārvietoties visos virzienos gan paralēli, gan perpendikulāri tās garenasij, gan arī pagriezties visos virzienos, ka arī plaknēm transformēties vairākos virzienos. Īpašs gultas risinājums ir programmēti kustināmi matrača segmenti, kas ļauj samazināt izgulējumu rašanās riskus.

Pētījuma gaita ir sagatavotas un iesniegtas publicēšanai 2 zinātniskās publikācijas – viena par pacientu vajadzību izpētes rezultātiem, bet otra par tālākiem IT risinājumiem, kas realizējami, pateicoties gultā pielietotajai datorsistēmai. Minētie IT risinājumi ļaus kontrolēt pacienta stāvokli, datorredzei analizējot pacienta ķermeņa pozas un pacienta sejas izteiksmes izmaiņas. Šāds risinājums ļaus operatīvi reaģēt, ja pacients sajūt diskomfortu, un tas savukārt ļaus aprūpes personai atpūsties, nevis visu laiku būt klāt pacientam.

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.