PROJEKTA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS SIA “PERUZA” SADARBĪBĀ AR SIA “WEAREDOTS” UZSĀK STARPNOZARU PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Share This Post

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2020. gada 1.decembrī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

Projektā paredzēts izveidot kombinētu izejmateriāla, produkta un ražošanas procesa kompleksu kontroles un vadības mehatronisku un IT risinājumu, kas nodrošinās komerciāli vērtīgu zivju produkcijas efektīvu ražošanu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.decembrim. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 327 150, tai skaitā EUR 186 387,50 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Laika posmā no 01.12.2021 – 31.03.2021

Veikta komerciāli vērtīgo zivju apstrādes procesos izmantojamo ražošanas izejvielu galveno parametru izpēte, lai definētu efektīvākās ekspozīcijas paņēmienus datorredzes, spektrālās analīzes un sensoru pielietošanai.
Izpētīti un definēti efektīvāko diagnostikas paņēmienu kopumi un tam nepieciešamie tehniskie aprīkojumi, kas spētu reģistrēt visus nepieļaujamos defektus visās filejās un dotu skaidru informāciju, lai organizētu ražošanas procesa koriģēšanu gan tālākajā procesā, gan ietekmējot izejmateriālu piegādātājus.
COVID-19 pandēmijas dēļ netika veikti pētījumi ražošanas uzņēmumos ar reālu izejmateriālu, veiktas intensīvas konsultācijas ar risinājumā potenciāli ieinteresētiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Islandē un Fēru salās, veikta izejmateriāla attēlu analīze. Apzināti kvantitatīvie un kvalitatīvie zivju apstrādes procesa kvalitātes rādītāji. Sagatavoti priekšlikumi kvalitātes rādītāju vizualizācijai izstrādājamajā risinājumā. Uzsākta teorētiskā risinājuma projektēšana.

 

Laika posmā no 01.04.2021 – 30.06.2021

Ievērojot epidemioloģīskās drošības prasības, PERUZA pētnieki veica zivju apstrādes procesa filmēšanu un analīzi ražošanas uzņēmumā, gan tieši ražošanas līnijā, gan speciāli izgatavotā stendā, kur tika pārbaudīti dažādu kameru un sensoru piemērotība kvalitātes vērtēšanai.
Projekta laika PERUZA pētnieki ir nonākuši pie secinājuma, lai projekta rezultātā izstrādātais risinājums būtu ekonomiski dzīvotspējīgs, ir jāizmanto operatora -eksperta vērtējumu iespējas apvienojumā ar redzamā spektra daļas datorredzes sistēmu, kas spēj pietiekamā detalizācijā vērtēt izejmateriālu, iegūstot statistiski būtisku datu apjomu izejmateriāla piegāžu ķēdes vadībai un arī ražošanas procesu un iekārtu vadībai.

 

Laika posmā 01.07.2021 – 30.09.2021

 1. Izgatavots testa konveijers ar dažādu kameru un gaismu statīviem, kurš uzstādīts ražošanas uzņēmumā. Tas ļauj operatīvi iegūt pētniecībai nelielu skaitu tikko izgrieztas filejas. Pagaidām vairāk mums neizsniedz dēļ ražošanas sanitārajām prasībām
 2. Datorredzes sistēma apmācīta atpazīt divus būtiskus defektus zivju filejā – asiņu piesātinātos laukumus un «melnās vēderplēves» atliekas vēdera dobuma daļā
 3. Attēlu apstrādes sistēma spēj noteikt filejas perimetru un laukumu, arī asiņu piesātināto laukumu un «melnās vēderplēves» perimetrus un laukumus, attiecīgi kvantitatīvi izvērtēt abu minēto defektu īpatsvaru filejā
 4. Izveidots un tiek pārbaudīts risinājums, kā virs objekta novietotā kamera to novērtē un ieslēdz LED šūnas caurgaismošanai

 

Laika posmā no 01.10.21 – 31.12.21

PERUZA pabeigusi Rūpniecisko pētījumu un strādā pie Eksperimentālās izstrādes:

Izstrādāta metode fileju defektu novērtēšanai:

 • Izstrādāts jauns attēlu apstrādes paņēmiens, kas realizē detektētā izmainīta toņa laukuma pārklāšanu ar standarta izmēra pikseļiem ar zināmu laukuma izmēru. Pirmajā solī detektētā laukuma attēls  tiek pārklāts ar “caurspīdīgu” pikseļu tīklu, kura ietvaros tiek dinamiski izvērtēta virsmas toņa izmaiņa blakus esošos pikseļos. Rezultējošo vērtējumu iefiksē, aizkrāsojot tos pikseļus, kas pārliecinoši pieder noteiktai toņu kopai, un summējot to laukumus. Pārklājamās zonas robežas tiek noteiktas salīdzinot pikseļu toņu piesātinājuma izmaiņas. Pārklājamās zonas robežas tiek noteiktas salīdzinot pikseļu toņu piesātinājuma izmaiņas.
 • Iegūtos vērtējuma datus apkopo projekta partneris WeAreDots SIA veidotajā datu bāzē, kam izstrādāts risinājuma funkcionalitātes projektējums:
  • nodefinētas ekrānformas – lietotāju reģistrācijai un pārvaldībai, partiju ievadei un pārvaldībai, zivju sugu, nozvejas apgabalu, piegādātāju un defektu klasifikatoru ievadei;
  • izstrādāti atskaišu un grafiku modeļi un definēti tām nepieciešamie dati (defekti partijā, apstrādāto partiju atskaite, kvalitātes salīdzinājuma grafiks).
 • Izgatavots fileju dinamiskas caurgaismošanas inspekcijas galda pirmais prototips, kura vadību programmē projekta partneris WeAreDots SIA

 

Laika posmā no 01.01.2022 – 31.03.2022

Projekta mērķis ir Izveidot kontroles un vadības mehatronisku un IT risinājumu izejmateriālam, produktam un ražošanas procesam, kas ļaus optimizēt produkcijas ieguvi no izejmateriāla, kā arī koriģēt izejmateriāla sagatavošanas procesus.

Pārskata periodā PERUZA izveidoja un testēja risinājumus diviem līnijas posteņiem:

 • Fileju kvalitātes vērtēšanas postenis uzreiz pēc filetēšanas iekārtas, kurā PERUZA datorredzes un mašīnmācīšanās sistēmai tiek demonstrēti fileju paraugi, savukārt iegūtā un apstrādāta informācija tiek nodota apstrādei DOTS izstrādātajā datubāzē AIFISH
 • Gaismas galda postenis fileju pēcapstrādei, kura vadību izstrādā DOTS

 

Laika posmā no 01.04.2022 – 30.06.2022

Pabeigts MASOC Kompetences Centra pētniecības projekts “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu”, kuru veica PERUZA SIA kopā ar WeAreDots SIA

Pētniecības projekta rūpnieciskā pētījuma gaitā ir iegūtas jaunas zināšanas par augstvērtīgo zivju izejmateriāla kvalitātes vērtēšanas paņēmieniem un to salīdzināmo efektivitāti. Lai projekta rezultātā izstrādātais risinājums būtu ekonomiski dzīvotspējīgs, izmantotas operatora – eksperta vērtējuma iespējas apvienojumā ar redzamā spektra daļas datorredzes sistēmu, kas spēj pietiekamā detalizācijā vērtēt izejmateriālu, iegūstot statistiski būtisku datu apjomu izejmateriāla piegāžu ķēdes vadībai un arī ražošanas procesu un iekārtu vadībai. Prototipa līmenī izgatavots vērtēšanas un apstrādes līnijas risinājums, veikti darbības testi. Risinājumā būtiska nozīme ir zivju fileju apgriešanas risinājumam, kas ļauj secīgi izvērtēt vienas filejas abas puses, kam nepieciešami bija divi datorredzes posteņi un dubulta informācijas apstrādes un savienošanas jauda.

Zivju produkcijas lietderīgā iznākuma palielināšanai un manuālās piestrādes operatoru darba apstākļu uzlabošanai ir izgatavoti divi eksperimentālie zivju manuālās piestrādes LED gaismas galda prototipi ar izgaismojuma kontroli, kam partneris  WeAreDots izveidoja vadības risinājumu. Pielietojot attēlu apstrādes algoritmus virsmas laukuma identificēšanai, izstrādāts risinājums fileju kontūru noteikšanai ar datorredzi un tā ģenerēto vadības signālu nodošanai LED darba virsmai, kas nodrošina vienmērīgu objekta izgaismošanu.

 

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.