EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS PERUZA UZSĀK PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Share This Post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Projekta ID Nr. Nr.1.2.1.1/18/A/005, 4. kārtas projekta (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016. gada 05. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, pētījuma Nr. 22 “Gulošu pacientu mājas aprūpes gultas nepieciešamās funkcionalitātes izpēte un prototipa izveide”

Pētījumu plānots realizēt līdz 01.03.2022

Laika posmā no 01.01.2021 – 30.04.2021

Mājas aprūpes gultas izveides projekta komanda sastāv no PERUZA pētnieku grupas, Rīgas Stradiņa universitātes pētnieku grupas un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku grupas, kam katrai ir noteikti gan savi uzdevumi, gan starpgrupu darba pienākumi. Pētījuma posmā galvenie darbi ir veikti pieejamās informācijas un materiālu izpētē, kā arī pacientu un aprūpes personāla anketas sagatavošanā un pilottestēšanā.

PERUZA pētnieki ir veikuši tirgū pieejamo medicīnas gultu detalizētu izpēti, lai izprastu tajos realizētos mehāniskos un mehatroniskos risinājumus, to veiksmīgās un mazāk veiksmīgās versijas. Ir veikti patentu meklējumi, lai identificētu potenciāli aizsargātus risinājumus un neradītu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.

RSU pētnieki ir izstrādājuši pacientu un to aprūpes personāla aptaujas anketu, kas sagatavota, lai veiktu ilgstoši gulošo pacientu anamnēzes izpēti un to slimību klīniskās ainas diktētās īpašās prasības gultai un slimnieka ķermeņa stāvoklim un novietojumam. Anketa ir izskatīta un apstiprināta lietošanai Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komisijā. Ir veiktas pirmās pilotaptaujas, kas ļauj precizēt anketās iekļauto jautājumu redakcijas.

Katru nedēļu notiek visu projekta pētnieku grupu sapulces Teams vidē, kurās pētnieku grupas ziņo par paveikto un saskaņo nākamās nedēļas uzdevumus. Anketas sagatavošanā un apspriešanā aktīvi piedalās PERUZA pētnieku grupa un RTU pētnieku grupa, kas palīdz noturēt kursu uz pētījuma galamērķi – augsti funkcionālas mājas aprūpes gultas izveidi.

Raksts publicēts: 05.05.2021

 

Laika posmā no 02.05.2021 – 02.08.2021

RSU pētniecības grupa pilnveidoja gulošo pacientu un mājas aprūpes personāla aptaujas veidlapas, tās papildinot un grozot pēc pilotaptaujās iegūtajiem rezultātiem. Aptaujās un fokusgrupās kopā piedalījās 52 aprūpētāji un 18 pacienti, kuru atbildes tiek liktas pamatā RTU pētnieku grupas izstrādātajos pirmajās mājas aprūpes gultas risinājumu skicēs. PERUZA pētnieki piedalījās gan aptauju procesā, gan dizaina un konstrukcijas izstrādes sesijās, veicot darbu pie mājas aprūpes gultas risinājumā izmantojamo mehatronikas risinājumu izstrādes.

 

Raksts publicēts: 05.08.2021

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.