01.03.2023 SIA PERUZA uzsāk īstenot projektu “Mašīnbūves Kompetences centrs”, Projekta ID Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006, SIA PERUZA un Procesu analīzes un izpētes centrs SIA pētniecības projekts Nr. 4.4 “Tehnoloģija un iekārtas prototips objektu ar mainīgiem parametriem fasēšanai fiksētu nosacījumu iepakojumā”

Share This Post

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas, euro 479 308,00 tai skaitā, Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums, euro 283 060,60

Projekta mērķis ir radīt tehnoloģiju un iekārtas prototipu, kas grupē mainīga svara un citu mainīgu parametru objektus kopās ar fiksētu svaru noteiktās robežās, tad ievieto grupēto kopu vienā iepakojumā saskaņā ar noteiktu algoritmu.

 

 

PERUZA pētniekiem projekta 1.etapā no 2023.gada 1.marta līdz 30.jūnijam bija 2 veicamie uzdevumi: 1. veikt zināmā esošā tehnikas stāvokļa izpēti un sniegt risinājumu kritiku, un 2. veikt statistisko datu vākšanu par iepakošanai padodamu produktu gabaliņiem pēc to svara un telpiskajiem parametriem. Etapam izvirzītie uzdevumi savu mērķi ir sasnieguši pilnībā.

 

Tirgus izpētes rezultātā ir identificēti 3 galvenie konkurējošie risinājumi, ko veidojuši pazīstami lieli Eiropas uzņēmumi, tādi kā MAREL, ISHIDA un MARELEC. Deklarētās veiktspējas un pieejamie dati par iekārtu tehniskajiem risinājumiem un parametriem tika salīdzinātas ar PERUZA iepriekš veidotu iekārtu. Šads salīdzinājums nepieciešams, lai identificētu gan veiksmīgus, gan neveiksmīgus risinājumus. Galvenais secinājums ir, ka tirgū pieejamie risinājumi ir ar salīdzināmām ražībām, bet kā likums nenodrošina fasēšanas precizitāti mazos iepakojumos, kuros objektīvi katra gabaliņa svara novirzes būtiski ietekmē saliekamo kombināciju.

 

Produkcijas statistikas dati sākotnējā apjomā tika ievākti vienā no Latvijas putnu gaļas produkcijas ražošanas uzņēmumiem. Iegūtie dati tika nodoti projekta partnerim Procesu analīzes un izpētes centrs SIA, kur tie tika izmantoti, lai definētu partnera  pētījumu sadaļai nepieciešamo simulēto datu kopas. Lai arī patlaban iegūtie dati kopumā satur vairāk kā 10 000 unikālu svara fiksācijas notikumu, datu daudzums ir jāturpina palielināt, lai iegūtu statistiski noturīgu kopu, ar kuras palīdzību verificēt matemātiskās simulācijas ceļā iegūtos kombināciju veidošanas algoritmus.

 

Laika posmā no 1. jūlija –  30. septembrim 2023 Pētniecības projekta Rūpnieciskā pētījuma gaitā ir iegūtas jaunas zināšanas par matemātiskās modelēšanas dažādu metožu piemērotību objektu padošanas prognozēšanai gadījumos, kad produktu plūsma sastāv no gabaliņiem ar  individuāliem svariem prognozējamā diapazonā, bet to ierašanās secība nav iepriekš paredzama.

Identificēti vairāk ka 100 patenti, kuri saskaras ar potenciāli veidojamās iekārtas risinājuma lauku, no tiem 46 patenti aizsargā tirgū esošos risinājumu. Pamatā patentu aizsargātie risinājumi ir realizēti galveno konkurentu iekārtās. Pētījuma gaitā nodefinēti galvenie potenciālie risinājumu virzieni, lai nepārkāptu ar patentiem aizsargāto risinājumu autortiesības.

 

Pētniecības projekta “Tehnoloģija un iekārtas prototips objektu ar mainīgiem parametriem fasēšanai fiksētu nosacījumu iepakojumā” 1.aktivitāte – ‘Rūpnieciskais Pētījums’ bija nepieciešams, lai definētu iespējamos risinājumus, izzinātu esošos konkurējošos risinājumus un definētu perspektīvo projekta attīstības vektoru.  Laika posmā no 1.oktobra līdz 31.decembrim 2023 pētniecības projekta 3.etapā izveidotas divas  iekārtas tehniskās koncepcijas, kuras katra īsteno vienu no diviem matemātiskajiem algoritmiem un izveidoti divi konceptuāli risinājumi produktu gabaliņu pārvietošanai un ievietošanai mērķa iepakojumos.

 

Laika posmā no 01.01.2024 līdz 31.03.2024 uzsākta pētniecības projekta Eksperimentālās Izstrādes gaita, kuras ietvaros CAD vidē izveidoti un simulēti divu konceptuālo iekārtu principiālo mezglu risinājumu prototipi un izveidots pilns tehniskais uzdevums divu iekārtu konstruēšanai turpmākajā Eksperimentālās Izstrādes fāzē.

 

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.