EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS PERUZA UZSĀK PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Projekta ID Nr. Nr.1.2.1.1/18/A/005, 4. kārtas projekta (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016. gada 05. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, pētījuma Nr. 22 “Gulošu pacientu mājas aprūpes gultas nepieciešamās funkcionalitātes izpēte un prototipa izveide”

Pētījumu plānots realizēt līdz 01.03.2022

Laika posmā no 01.01.2021 – 30.04.2021

Mājas aprūpes gultas izveides projekta komanda sastāv no PERUZA pētnieku grupas, Rīgas Stradiņa universitātes pētnieku grupas un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku grupas, kam katrai ir noteikti gan savi uzdevumi, gan starpgrupu darba pienākumi. Pētījuma posmā galvenie darbi ir veikti pieejamās informācijas un materiālu izpētē, kā arī pacientu un aprūpes personāla anketas sagatavošanā un pilottestēšanā.

PERUZA pētnieki ir veikuši tirgū pieejamo medicīnas gultu detalizētu izpēti, lai izprastu tajos realizētos mehāniskos un mehatroniskos risinājumus, to veiksmīgās un mazāk veiksmīgās versijas. Ir veikti patentu meklējumi, lai identificētu potenciāli aizsargātus risinājumus un neradītu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.

RSU pētnieki ir izstrādājuši pacientu un to aprūpes personāla aptaujas anketu, kas sagatavota, lai veiktu ilgstoši gulošo pacientu anamnēzes izpēti un to slimību klīniskās ainas diktētās īpašās prasības gultai un slimnieka ķermeņa stāvoklim un novietojumam. Anketa ir izskatīta un apstiprināta lietošanai Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komisijā. Ir veiktas pirmās pilotaptaujas, kas ļauj precizēt anketās iekļauto jautājumu redakcijas.

Katru nedēļu notiek visu projekta pētnieku grupu sapulces Teams vidē, kurās pētnieku grupas ziņo par paveikto un saskaņo nākamās nedēļas uzdevumus. Anketas sagatavošanā un apspriešanā aktīvi piedalās PERUZA pētnieku grupa un RTU pētnieku grupa, kas palīdz noturēt kursu uz pētījuma galamērķi – augsti funkcionālas mājas aprūpes gultas izveidi.

Raksts publicēts: 05.05.2021


Contact form