PROJEKTA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS SIA “PERUZA” SADARBĪBĀ AR SIA “WEAREDOTS” UZSĀK STARPNOZARU PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2020. gada 1.decembrī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

Projektā paredzēts izveidot kombinētu izejmateriāla, produkta un ražošanas procesa kompleksu kontroles un vadības mehatronisku un IT risinājumu, kas nodrošinās komerciāli vērtīgu zivju produkcijas efektīvu ražošanu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.decembrim. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 327 150, tai skaitā EUR 186 387,50 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Laika posmā no 01.12.2021 – 31.03.2021

Veikta komerciāli vērtīgo zivju apstrādes procesos izmantojamo ražošanas izejvielu galveno parametru izpēte, lai definētu efektīvākās ekspozīcijas paņēmienus datorredzes, spektrālās analīzes un sensoru pielietošanai.
Izpētīti un definēti efektīvāko diagnostikas paņēmienu kopumi un tam nepieciešamie tehniskie aprīkojumi, kas spētu reģistrēt visus nepieļaujamos defektus visās filejās un dotu skaidru informāciju, lai organizētu ražošanas procesa koriģēšanu gan tālākajā procesā, gan ietekmējot izejmateriālu piegādātājus.
COVID-19 pandēmijas dēļ netika veikti pētījumi ražošanas uzņēmumos ar reālu izejmateriālu, veiktas intensīvas konsultācijas ar risinājumā potenciāli ieinteresētiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Islandē un Fēru salās, veikta izejmateriāla attēlu analīze. Apzināti kvantitatīvie un kvalitatīvie zivju apstrādes procesa kvalitātes rādītāji. Sagatavoti priekšlikumi kvalitātes rādītāju vizualizācijai izstrādājamajā risinājumā. Uzsākta teorētiskā risinājuma projektēšana.


Contact form